top of page

/Księgowość

FIRMA DOBRZE ZARZĄDZANA JEST

SKAZANA NA SUKCES

RACHUNKOWOŚĆ

 • Prowadzenie księgowości zarówno dla przedsiębiorców samozatrudnionych (indépendant) jak i dla spółek

 • Sporządzanie okresowych deklaracji podatkowych, wyliczanie zaliczek na podatek

 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz aneksów do bilansu (według wytycznych Banku Centralnego – Banque Nationale de Belgique)

 • Sporządzanie śródrocznego sprawozdania finansowego oraz doradztwo dotyczące rozwoju sytuacji finansowej

 • Redagowanie sprawozdań ze zgromadzeń wspólników zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych (wezwania, listy obecności, sprawozdania rady administracyjnej, sprawozdania zarządu)

 • Składanie i rejestracja publikacji prawnych (zmiana siedziby spółki, wystąpienia wspólników, zmiana przedmiotu gospodarczego spółki,…)

 • Kontrola kosztów własnych oraz rentowności przedsiębiorstwa

 

ZAKŁADANIE SPÓŁKI

 • Informacje dotyczące procesu zakładania spółki

 • Pomoc i doradztwo dotyczące wyboru rodzaju spółki (S.R.L., S.C.S., …)

 • Przygotowanie biznesplanu

 • Redagowanie statutów

 • Asystowanie przy czynnościach notarialnych

 • Zakładanie organizacji non-profit (ASBL)

 • Doradztwo prawne dotyczące prawa spółek, wypłaty dywidendy,

 • Zakładanie przedsiębiorstwa prowadzonego na rachunek własny (indépendant)

 • Doradztwo w dziedzinie organizacji usług księgowych i/lub administracyjnych spółek

 

WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

 • Wsparcie w procedurach zatrudnienia pracowników

 • Tłumaczenie dokumentów

 • Redagowanie dokumentów

 • Procedury administracyjne (wnioski o zwolnienie z opłat, ubezpieczenia, zasiłki rodzinne, otwarcie prawa do emerytury,…)

 • Wykreślanie wspólnika ze spółki lub wpis nowego wspólnika

 • Wystawianie zaświadczeń (AER, zwolnienia z podatku dla przedsiębiorców,…)

 • Wystawianie deklaracji LIMOSA

 • Redagowanie Curriculum Vitae

 • Działania w charakterze pełnomocnika spółki np. przy oddelegowaniu pracowników

 

 

SKARBOWOŚĆ

 • Wypełnianie deklaracji podatkowych dla osób fizycznych, spółek, osób prawnych

 • Udzielanie informacji dotyczących nakładania podatku VAT (sprzedaż za granicą handel internetowy,…)

 • Obecność podczas kontroli (w siedzibie Ministerstwa Finansów, możliwość przeprowadzenia kontroli w siedzibie naszej firmy lub u klienta)

 • Sporządzanie reklamacji i kontakt z Urzędem Skarbowym

 • Weryfikacja wyliczeń podatkowych

 • Prowadzenie procedury uzyskiwania statusu nierezydenta

 • Pomoc w uniknięciu podwójnego opodatkowania

 • Wyliczanie zaliczki na podatek

 • Wypełnianie deklaracji Isoc – deklaracji podatkowej od osób prawnych

 • Sporządzanie aneksów podatkowych

 

bottom of page